Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. června 2019 ve věci T- 138/18, De Esteban Alonso v. Komise

(Věc C-591/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Mongin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Další účastník řízení: Fernando De Esteban Alonso

Návrhová žádání

zrušit rozsudek ze dne 11. června 2019 (T-138/18);

zamítnout žalobu podanou v prvním stupni;

uložit F. De Estebanovi Alonsovi náhradu všech nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku, vycházejícím z nesprávné právní kvalifikace skutkových okolností s ohledem na článek 4 rozhodnutí Komise č. 1999/396, Komise tvrdí, že Tribunál neměl mít za to, že má být F. De Esteban „postaven na roveň“ osobám, jejichž jména byla uvedena ve zprávě OLAF francouzským orgánům ze dne 19. března 2003 nebo přinejmenším osobně zapojen do skutkových okolností, ačkoliv dotčená osoba nespadala ani do jedné z těchto kategorií.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního výkladu čl. 9 odst. 4 nařízení č. 1073/1999, podle kterého musí orgány ze zprávy OLAF vyvodit „důsledky, zejména disciplinární nebo právní“. Komise má za to, že toto ustanovení nemůže být a contrario vykládáno tak, že omezuje diskreční pravomoc, kterou disponuje na obranu zájmů Unie, a zejména ne tak, že jí brání uplatnit občanskoprávní nárok v trestním řízení a podat stížnost k vnitrostátním orgánům, jestliže to považuje za vhodné s ohledem na informace, kterými disponuje, a to i ve fázi před přijetím případné zprávy OLAF.

Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku, podaným podpůrně, Komise uvádí, že Tribunál neměl vyhovět žalobě na náhradu škody, protože chyběla příčinná souvislost. Tribunál se neprávem odchýlil od své judikatury, podle které neexistuje dostatečně přímá příčinná souvislost mezi předáním informací ze strany OLAF vnitrostátním orgánům a údajně utrpěnou újmou.

____________