Language of document :

Euroopa Komisjoni 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-138/18: De Esteban Alonso versus komisjon

(kohtuasi C-591/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjoni (esindajad: B. Mongin ja J. Baquero Cruz)

Teine menetlusosaline: Fernando De Esteban Alonso

Apellandi nõuded

tühistada 11. juuni 2019. aasta otsus kohtuasjas T-138/18;

jätta esimeses kohtuastmes esitatud hagi rahuldamata;

mõista kõik kohtukulud mõlemas kohtuastmes välja Fernando De Estebanilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimese apellatsioonkaebuse väitega, mis puudutab faktiliste asjaolude õiguslikul hindamisel vea tegemist arvestades komisjoni otsuse nr 1999/396 artiklit 4, väidab komisjon, et Üldkohus ei oleks pidanud leidma, et F. De Estebani tuleb „käsitada“ isikuna, kellele on nimeliselt osutatud OLAFi poolt Prantsuse asutustele 16. märtsil 2003 saadetud teatises, või vähemalt ei oleks pidanud asuma seisukohale, et ta on asjaolude tõttu isiklikult kahtluse alla sattunud, kuigi asjaomane isik ei kuulu ühtegi nendest kategooriatest.

Teise väite kohaselt on õiguslikult vääralt tõlgendatud määruse nr 1073/1999 artikli 9 lõiget 4, mille kohaselt peavad institutsioonid võtma OLAFi esitatud aruande „tulemustest tingitud meetmed, eelkõige distsiplinaar- ja õiguslikud meetmed“. Komisjon on seisukohal, et seda sätet ei saa tõlgendada vastupidi nii, et sellega on piiratud tema kaalutlusõigust, mis tal on liidu huvide kaitsmisel, ja ennekõike nii, et sellega on keelatud tsiviilhagi ja kaebuse esitamine liikmesriigi asutustele, kui komisjon peab tema kasutuses olevat teavet arvestades seda vajalikuks, sealhulgas ka OLAFI võimaliku aruande vastuvõtmisele eelnevas etapis.

Kolmanda väitega, mis on esitatud täiendavalt, väidab komisjon, et Üldkohus ei saa rahuldada kahju hüvitamise nõuet, kuna puudub põhjuslik seos. Üldkohus ei saa põhjendamatult jätta kõrvale oma kohtupraktikat, mille kohaselt ei ole piisavalt otsest põhjuslikku seost OLAFi poolt liikmesriikide asutustele teabe edastamise ja väidetavalt tekitatud kahju vahel.

____________