Language of document :

Žalba koju je 1. kolovoza 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. lipnja 2019. u predmetu T-138/18, De Esteban Alonso protiv Komisije

(predmet C-591/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Mongin i J. Baquero Cruz, agenti)

Druga stranka u postupku: Fernando De Esteban Alonso

Zahtjevi

Ukinuti presudu od 11. lipnja 2019. (T-138/18);

Odbiti tužbu podnesenu u prvom stupnju;

Naložiti F. De Estebanu snošenje svih troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom, koji se temelji na pogrešci u pravnoj kvalifikaciji činjenica u pogledu članka 4. Odluke Komisije br. 1999/396, Komisija tvrdi da Opći sud nije smio zaključiti da F. De Estebana treba „izjednačiti” s osobama na koje se imenom odnosi OLAF-ova obavijest upućena francuskim vlastima 19. ožujka 2003., ili barem smatrati osobno uključenim u djela, dok dotična osoba nije obuhvaćena niti jednom od tih kategorija.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom pravnom tumačenju članka 9. stavka 4. Uredbe br. 1073/1999, na temelju kojeg institucije moraju na temelju izvješća koje im OLAF dostavi pokrenuti „stegovne ili sudske postupke kako nalažu te istrage…”. Komisija smatra da ta odredba ne može tumačiti na suprotan način, kao da ograničava ovlast koju ona ima u obrani interesa Unije i, posebice, kao da joj zabranjuje da podnese imovinskopravni zahtjev i da podnese tužbu nacionalnim vlastima kada smatra da je to potrebno u svjetlu informacija s kojima raspolaže, uključujući u stadiju koji prethodi eventualnom usvajanju OLAF-ovog izvješća.

Svojim trećim žalbenim razlogom, iznesenim podredno, Komisija tvrdi da Opći sud zbog nepostojanja uzročnosti nije mogao usvojiti tužbu radi naknade štete. Opći sud je neosnovano odstupio od svoje sudske prakse prema kojoj ne postoji dovoljno izravna uzročna veza između OLAF-ovog prosljeđivanja podataka nacionalnim vlastima i navodno pretrpljene štete.

____________