Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 25 септември 2019 г. — Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Дело C-708/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Von Aschenbach & Voss GmbH

Ответник: Hauptzollamt Duisburg

Преюдициални въпроси

Недействителен ли е член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 на Комисията от 16 февруари 2017 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, за да бъде обхванат и вносът на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио1 , поради това, че като разширява обхвата на антидъмпинговото мито, наложено върху алуминиево фолио за домакински цели с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията от 17 декември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета2 и върху конвертиращо се алуминиево фолио и предвижда освобождаване на алуминиевото конвертиращо се фолио от антидъмпингово мито само при условията на член 1 параграф 4 от Регламент за изпълнение 2017/271, нарушава член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз3 ?

Недействителен ли е член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение 2017/271 поради това, че при приемането на този регламент Комисията е допуснала явна грешка в преценката, тъй като предположението ѝ, че 80 % от разследваните продукти са леко модифицирани продукти, не е достатъчно обосновано?

Недействителен ли е член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение 2017/271 поради това, че при приемането на този регламент Комисията е допуснала явна грешка в преценката, тъй като не е разследвала крайната употреба в ЕС на внесените видове алуминиево фолио?

____________

1 ОВ L 40, 2017 г., стр. 51.

2 ОВ L 332, 2015 г., стр. 63.

3 ОВ L 176, 2016 г., стр. 21.