Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 25. září 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

(Věc C-708/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Von Aschenbach & Voss GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Duisburg

Předběžné otázky

Je čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky1 rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií - prováděcí nařízení 2017/271 - neplatný, neboť porušuje čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie2 - nařízení 2016/1036, tím že toto ustanovení rozšířilo antidumpingové clo, které bylo zavedeno podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady3 (ES) č. 1225/2009 - prováděcí nařízení 2015/2384 - na hliníkové fólie pro domácnost, také na konvertované hliníkové fólie a stanoví osvobození konvertované hliníkové fólie od antidumpingového cla pouze za podmínek čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení 2017/271?

Je čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení 2017/271 neplatný, protože se Komise při vydání prováděcího nařízení 2017/271 dopustila zjevně nesprávného posouzení, neboť její domněnka, že 80 % posuzovaného zboží je mírně upravené zboží, nebyla dostatečně odůvodněná?

Je čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení 2017/271 neplatný, protože se Komise při vydání prováděcího nařízení 2017/271 dopustila zjevně nesprávného posouzení, neboť neprověřila konečné užití dovážené hliníkových fólií do EU?

____________

1 Úř. věst. 2017, L 40, s. 51.

2 Úř. věst. 2016, L 176, s. 21.

3 Úř. věst. 2015, L 332, s. 63.