Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 25. septembril 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

(kohtuasi C-708/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Von Aschenbach & Voss GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Duisburg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 16. veebruari 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/271, millega laiendatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 925/2009 teatava Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumfooliumi impordile kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega alumiiniumfooliumi impordile, artikli 1 lõige 1 on kehtetu1 , kuna see on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed2 (edaspidi „määrus nr 2016/1036“), artikli 13 lõikega 1, millega laiendati töödeldavale fooliumile dumpinguvastane tollimaks, mis kehtestati majapidamisfooliumile komisjoni 17. detsembri 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/2384, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumfooliumi impordi suhtes ja lõpetatakse teatava Brasiiliast pärit alumiiniumfooliumi importi käsitlev menetlus pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist3 (edaspidi „määrus nr 2015/2384“), ja mis näeb ette töödeldava fooliumi dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise ainult rakendusmääruse nr 2017/271 artikli 1 lõikes 4 sätestatud tingimustel?

2.    Kas rakendusmääruse nr 2017/271 artikli 1 lõige 1 on kehtetu, sest komisjon tegi rakendusmääruse nr 2017/271 vastuvõtmisel ilmse hindamisvea, kuna komisjoni seisukoht, et 80% uurimisalusest tootest on väheste muudatustega alumiiniumfoolium, ei ole piisavalt põhjendatud?

3.    Kas rakendusmääruse nr 2017/271 artikli 1 lõige 1 on kehtetu, sest komisjon tegi rakendusmääruse nr 2017/271 vastuvõtmisel ilmse hindamisvea, kuna ei kontrollinud imporditud alumiiniumfooliumi lõppkasutust Euroopa Liidus?

____________

1 ELT 2017, L 40, lk 51.

2 ELT 2016, L 176, lk 21.

3 ELT 2015, L 332, lk 63.