Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 25.9.2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

(asia C-708/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Von Aschenbach & Voss GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Duisburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko neuvoston asetuksella (EY) N:o 925/2009 tietynlaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan hieman muutetun tietynlaisen alumiinifolion tuontia 16.2.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2711 (jäljempänä täytäntöönpanoasetus 2017/271) 1 artiklan 1 kohta pätemätön, koska se on polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/10362 (jäljempänä asetus 2016/1036) 13 artiklan 1 kohdan vastainen, sillä säännöksessä säädetään, että polkumyyntitulli, joka otettiin käyttöön tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja tiettyjen Brasiliasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan menettelyn päättämisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 17.12.2015 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/23843 (jäljempänä täytäntöönpanoasetus 2015/2384) kotitalousfolion yhteydessä, laajennetaan myös jatkojalostusfolioon ja että jatkojalostusfolio voidaan vapauttaa polkumyyntitullista ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen 2017/271 1 artiklan 4 kohdassa säädetyillä edellytyksillä?

Onko täytäntöönpanoasetuksen 2017/271 1 artiklan 1 kohta pätemätön, koska komissio on tehnyt ilmeisen arviointivirheen antaessaan täytäntöönpanoasetusta 2017/271, koska komissio ei ole esittänyt riittäviä perusteluja oletukselleen, että 80 prosenttia tutkimuksen kohteena olevista tuotteista on hieman muutettuja tuotteita?

Onko täytäntöönpanoasetuksen 2017/271 1 artiklan 1 kohta pätemätön, koska komissio on tehnyt ilmeisen arviointivirheen antaessaan täytäntöönpanoasetusta 2017/271, koska se ei ole tutkinut alumiinifolioiden käyttötarkoitusta EU:ssa?

____________

1 EUVL 2017, L 40, s. 51.

2 EUVL 2016, L 176, s. 21.

3 EUVL 2015, L 332, s. 63.