Language of document :

2019 m. rugsėjo 25 d. Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg

(Byla C-708/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Von Aschenbach & Voss GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Duisburg

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2017 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/271, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 925/2009 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai1 , taikymas išplečiamas tam tikrai importuojamai nežymiai pakeistai aliuminio folijai (toliau – Įgyvendinimo reglamentas 2017/271), 1 straipsnio 1 dalis negalioja kaip prieštaraujanti 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių2 13 straipsnio 1 daliai atsižvelgiant į tai, kad minėta nuostata antidempingo muito, kuris remiantis 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikrai aliuminio folijai, kurios kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, ir nutraukiamas tyrimas dėl importuojamos tam tikros aliuminio folijos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/20093 11 straipsnio 2 dalį, buvo nustatytas buitinei aliuminio folijai, taikymas išplėstas aliuminio pakeistai folijai, o galimybė netaikyti antidempingo muito aliuminio pakeistai folijai numatyta tik Įgyvendinimo reglamento 2017/271 1 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis?

2.    Ar Įgyvendinimo reglamento 2017/271 1 straipsnio 1 dalis negalioja dėl to, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą priimdama Įgyvendinimo reglamentą 2017/271, nes Komisijos prielaida, kad 80 % tiriamojo produkto sudarė nežymiai pakeistas produktas, nėra pakankamai pagrįsta?

3.    Ar Įgyvendinimo reglamento 2017/271 1 straipsnio 1 dalis negalioja dėl to, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą priimdama Įgyvendinimo reglamentą 2017/271, nes nepatikrino importuojamos aliuminio folijos galutinio vartojimo Europos Sąjungoje?

____________

1 OL L 40, 2017, p. 51.

2 OL L 176, 2016, p. 21.

3 OL L 332, 2015, p. 63.