Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. septembrī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Lieta C-708/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Von Aschenbach & Voss GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Duisburg

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 (2017. gada 16. februāris), ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz pārveidotu alumīnija foliju 1 (Regula 2017/271) 1. panta 1. punkts nav spēkā, jo tas ir pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (Regula 2016/1036) 2 , 13. panta 1. punktam, kur ar tiesību normu antidempinga maksājums, kas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam un ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 3 11. panta 2. punktu izbeidz procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas izcelsmes alumīnija foliju importu (Regula 2015/2384), tika ieviests attiecībā uz saimniecības alumīnija foliju, to paplašinot arī uz pārveidoto alumīnija foliju, un pārveidoto alumīnija foliju no antidempinga maksājuma atbrīvojot vienīgi tad, ja ir izpildīti Regulas 2017/271 1. panta 4. punkta nosacījumi?

2.    Vai Regulas 2017/271 1. panta 1. punkts nav spēkā, jo Komisija, pieņemdama Regulu 2017/271, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo tās pieņēmums, ka 80 % no pārbaudītajiem izstrādājumiem esot nedaudz pārveidoti izstrādājumi, nav pietiekami pamatots?

3.    Vai Regulas 2017/271 1. panta 1. punkts nav spēkā, jo Komisija, pieņemdama Regulu 2017/271, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, importētajām alumīnija folijām neveicot galapatēriņa pārbaudi ES?

____________

1     OV 2017, L 40, 51. lpp.

2     OV 2016, L 176, 21. lpp.

3     OV 2015, L 332, 63. lpp.