Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 25. septembra 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(vec C-708/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Von Aschenbach & Voss GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Duisburg

Prejudiciálne otázky

Je článok 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/271 zo 16. februára 2017, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých mierne upravených hliníkových fólií1 , neplatný, lebo odporuje článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie2 , keďže týmto ustanovením bolo antidumpingové clo, ktoré bolo podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2384 zo 17. decembra 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Brazílii po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/20093 , uložené na hliníkovú fóliu pre domácnosť, rozšírené aj na upravované hliníkové fólie, pričom toto ustanovenie stanovuje, že upravované hliníkové fólie sú oslobodené od antidumpingového cla len za podmienok uvedených v článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia 2017/271?

Je článok 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia 2017/271 neplatný, lebo Komisia sa pri prijímaní vykonávacieho nariadenia 2017/271 dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keďže jej predpoklad, že 80 % výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, tvoria mierne upravené výrobky, nie je dostatočne odôvodnený?

Je článok 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia 2017/271 neplatný, lebo Komisia sa pri prijímaní vykonávacieho nariadenia 2017/271 dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keďže nepreskúmala konečné použitie dovezených hliníkových fólií v EÚ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 40, 2017, s. 51.

2 Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21.

3 Ú. v. EÚ L 332, 2015, s. 63.