Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 25. septembra 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Zadeva C-708/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Von Aschenbach & Voss GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Duisburg

Vprašanja za predhodno odločanje

1.     Ali člen 1(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/271 z dne 16. februarja 2017 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 925/2009 na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih nekoliko spremenjenih aluminijastih folij1 – Izvedbena uredba 2017/271 – ni veljaven, ker je v nasprotju s členom 13(1) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije2 – Uredba 2016/1036 –, s tem ko je protidampinško dajatev, ki je bila na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2384 z dne 17. decembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in zaključku postopka za uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Brazilije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/20093 – Izvedbena uredba 2015/2384 – uvedena za gospodinjsko aluminijasto folijo, razširil tudi na konvertersko aluminijasto folijo in določa, da se lahko konverterska aluminijasta folija izvzame iz protidampinške dajatve samo pod pogoji člena 1(4) Izvedbene uredbe 2017/271?

2.     Ali člen 1(1) Izvedbene uredbe 2017/271 ni veljaven, ker je Komisija pri sprejemanju Izvedbene uredbe 2017/271 storila očitno napako pri presoji, ker njeno stališče, da je delež nekoliko spremenjenih izdelkov glede na vse izdelke v preiskavi 80 %, ni zadostno utemeljeno?

3.     Ali člen 1(1) Izvedbene uredbe 2017/271 ni veljaven, ker je Komisija pri sprejemanju Izvedbene uredbe 2017/271 storila očitno napako pri presoji, ker ni preverila končne uporabe uvoženih aluminijastih folij v EU?

____________

1 UL 2017, L 40, str. 51.

2 UL 2016, L 176, str. 21.

3 UL 2015, L 332, str. 63.