Language of document :

25. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-791/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalėda)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

1.    Tuvastada, et kuna Poola Vabariik on:

teinud võimalikuks selle, et kohtuotsuste sisu saab kvalifitseerida üldkohtute kohtunike distsiplinaarrikkumisena (Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (üldkohtute korralduse seadus), § 107 lõige 1 ja Ustawa o Sądzie Najwyższym (Poola kõrgeima kohtu seadus), § 97 lõiked 1 ja 3),

jätnud tagamata, et Poola kõrgeima kohtu distsiplinaarkoda, kes teostab kontrolli kohtunike kohta distsiplinaarmenetlustes tehtud otsuste üle (Poola kõrgeima kohtu seadus, § 3 lõige 5, § 27 ja § 73 lõige 1, koostoimes Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (riikliku kohtunike koja seaduse) §-ga 9a), oleks sõltumatu ja erapooletu,

andnud Poola kõrgeima kohtu distsiplinaarkojale kaalutlusõiguse määrata distsiplinaarküsimustes pädev esimese astme kohus kohtuasjades, mis puudutavad üldkohtute kohtunikke (üldkohtute korralduse seadus, § 110 lõige 3 ja § 114 lõige 7) ja sellest tulenevalt jätnud tagamata, et distsiplinaarasjad vaatab läbi „seaduse alusel moodustatud“ kohus, ning

andnud justiitsministrile voli määrata ametisse justiitsministri distsiplinaarametnik (Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości) (üldkohtute korralduse seadus, § 112b) ja seega jätnud tagamata, et üldkohtute kohtunike distsiplinaarasjad vaadataks läbi mõistliku aja jooksul; ning näinud ette, et: toimingutel, mis on seotud kaitsja määramisega ja kaitsetoimingutel, mida viimane teeb, ei ole distsiplinaarmenetlust peatavat toimet (üldkohtute korralduse seadus, § 113a), ning et distsiplinaarkohus jätkab menetlust isegi siis, kui menetlusalune kohtunik või tema esindaja põhjendatult kohal ei viibi (üldkohtute korralduse seadus, § 115a lõige 3), ja seega on jätnud tagamata menetlusaluste üldkohtu kohtunike kaitseõigused,

on Poola Vabariik rikkunud talle ELL artikli 19 lõike 1 teisest lõigust tulenevaid kohustusi; ning:

kuna Poola Vabariik on teinud võimalikuks selle, et kohtute õigust pöörduda eelotsusetaotlusega Euroopa Kohtu poole piirab võimalus algatada distsiplinaarmenetlus,

on Poola Vabariik rikkunud talle ELTL artikli 267 teisest ja kolmandast lõigust tulenevaid kohustusi.

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks, mis puudutab ELL artikli 19 lõike 1 teise lõigu rikkumist, siis väidab komisjon, et vaidlusalused sätted: (i) teevad võimalikuks kohtuotsuse sisu kvalifitseerimise distsiplinaarrikkumiseks; (ii) ei taga, et Poola kõrgeima kohtu distsiplinaarkoda, kes teostab kontrolli distsiplinaarmenetluses langetatud otsuste üle, oleks sõltumatu ja erapooletu; (iii) annavad Poola kõrgeima kohtu distsiplinaarkoja presidendile kaalutlusõiguse määrata distsiplinaarküsimustes pädev esimese astme kohus kohtuasjades, mis puudutavad üldkohtute kohtunikke ja sellest tulenevalt jätnud tagamata, et distsiplinaarasjad vaatab läbi „seaduse alusel moodustatud“ kohus; (iv) ei taga, et üldkohtute kohtunike distsiplinaarküsimused vaadataks läbi mõistliku aja jooksul ega taga ka kaitseõigusi menetlusalustele üldkohtu kohtunikele.

Teiseks, ELTL artikli 267 teise ja kolmanda lõigu rikkumise kohta väidab komisjon, et vaidlusalused riigisisesed sätted teevad võimalikuks selle, et kohtute õigust pöörduda eelotsusetaotlusega Euroopa Kohtu poole piirab võimalus algatada distsiplinaarmenetlus.

____________