Language of document :

Kanne 25.10.2019 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-791/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: KT. Banks, H. Krämer, S. L. Kalėda)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

1.    toteaa, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisia velvoitteitaan,

–    koska se sallii, että tuomioistuinratkaisujen sisältö voidaan katsoa yleisten tuomioistuinten tuomarien tekemäksi kurinpitorikkomukseksi (yleisistä tuomioistuimista annetun lain (Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych) 107 §:n 1 momentti) ja ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain (Ustawa o Sądzie Najwyższym) 97 §:n 1 ja 3 momentti),

–    koska se ei takaa ylimmän tuomioistuimen kurinpitolautakunnan, joka on toimivaltainen valvomaan kurinpitomenettelyssä tuomareita vastaan annettuja ratkaisuja, riippumattomuutta ja puolueettomuutta (ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain 3 §:n 5 kohta, 27 § ja 73 §:n 1 momentti, luettuna yhdessä kansallisesta tuomarineuvostosta annetun lain (Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa) 9a §:n kanssa,

–    koska se antaa ylimmän tuomioistuimen kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle oikeuden päättää yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevissa asioissa harkintansa mukaan toimivaltaisesta ensimmäisen oikeusasteen kurinpidollisesta tuomioistuimesta, eikä näin ollen takaa, että kurinpitoasiat ratkaisee ”lailla perustettu” tuomioistuin

–    koska se siirtää oikeusministerille toimivallan nimittää oikeusministeriön kurinpitovaltuutettu (yleisistä tuomioistuimista annetun lain 112b §) ja samalla ei takaa, että kurinpitomenettely yleisten tuomioistuinten tuomareita vastaan ratkaistaan kohtuullisessa määräajassa, ja säätää, etteivät oikeudenkäyntiavustajan nimittämiseen sekä puolustukseen näissä yhteyksissä liittyvät toimet estä kurinpitomenettelyn kulkua (yleisistä tuomioistuimista annetun lain 113 §), jolloin kurinpitotuomioistuin toteuttaa menettelyn huolimatta tuomarin tai hänen oikeudenkäyntiavustajansa luvallisesta poissaolosta (yleisistä tuomioistuimista annetun lain 115b §:n 3 momentti), eikä näin ollen takaa syytetyn yleisen tuomioistuimen tuomarin puolustautumisoikeuksia,

ei ole noudattanut SEUT 267 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan,

–    koska se sallii, että tuomioistuinten oikeutta esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntöjä rajoitetaan mahdollisuudella aloittaa kurinpitomenettely;

2.    velvoittaa Puolan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää ensiksi SEU 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan rikkomisesta, että kyseisissä säännöksissä i) sallitaan, että tuomioistuinratkaisujen sisältö voidaan katsoa yleisten tuomioistuinten tuomareiden tekemäksi kurinpitorikkomukseksi, ii) ei taata ylimmän oikeuden kurinpitolautakunnan, joka on toimivaltainen valvomaan kurinpitomenettelyssä tuomareita vastaan annettuja ratkaisuja, riippumattomuutta ja puolueettomuutta, iii) annetaan ylimmän tuomioistuimen kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle oikeus päättää yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevissa asioissa harkintansa mukaan toimivaltaisesta ensimmäisen oikeusasteen kurinpidollisesta tuomioistuimesta, eikä näin ollen taata, että kurinpitoasiat ratkaisee ”lailla perustettu” tuomioistuin, iv) ei taata, että kurinpitomenettely yleisten tuomioistuinten tuomareita vastaan ratkaistaan kohtuullisessa määräajassa, eikä taata syytettyjen yleisten tuomioistuinten tuomareiden puolustautumisoikeuksia.

Komissio esittää toiseksi SEUT 267 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisesta, että riidanalaisissa säännöksissä sallitaan, että tuomioistuinten oikeutta esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntöjä rajoitetaan mahdollisuudella aloittaa kurinpitomenettely.

____________