Language of document :

Иск, предявен на 20 септември 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-704/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: B. Stromsky и P. Němečková)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се установи, че като не е предприела в предвидените срокове всички необходими мерки за възстановяване от основния получател Telecom Castilla-La Mancha S.A. държавната помощ, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с вътрешния пазар с член 1 от Решение (ЕС) 2016/1385 на Комисията от 1 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09), приведена в действие от органите на Кастилия-Ла Манча за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони в Кастилия-Ла Манча1 (ОВ L 222, 2016 г., стр. 52), като не е доказало, че е отменило всички спрени плащания по посочената помощ и като не е съобщило на Комисията в определения срок мерките, приети за съобразяване с това решение, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 288, параграф 4 ДФЕС и по членове 3 и 4 от Решението, и

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Кралство Испания не е приложило обжалваното решение в сроковете, предвидени в член 4, параграфи 2 и 3 от Решението.

Кралство Испания все още не е възстановило общия размер на помощта от основния получател — Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Кралство Испания не е доказало, че всички текущи плащания по помощта са прекратени след приемането на Решението. Липсата на пълно възстановяване на размера на посочената в Решението помощ, предоставена на Telecom CLM, и на официално доказателство за отмяната на всички спрени плащания, представлява неизпълнение на задължението на Испания по член 3 от Решението.

Освен това Кралство Испания не е съобщило на Комисията в определения срок информацията, необходима за изпълнението на Решението, както се изисква съгласно член 4, параграфи 3 и 4 от същото.

____________

1 ОВ L 222, 2016 г., стр. 52.