Language of document :

Sag anlagt den 20. september 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-704/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved B. Stromsky og P. Němečková, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 288 TEUF samt artikel 3 og 4 i Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1385 af 1. oktober 2014 vedrørende statsstøttesag SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) tildelt af myndighederne i Castilla-La Mancha til udrulning af jordbaseret digital-TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder i Castilla-La Mancha 1 (offentliggjort i EUT L 22 af 17.1.2016, s. 52), idet det ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på fra hovedmodtageren, Telecom Castilla-La Mancha S.A., at tilbagesøge den statsstøtte, der ved denne afgørelses artikel 1 blev erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, idet det ikke har godtgjort, at det har indstillet alle de resterende betalinger af denne støtte, og idet det ikke inden for den fastsatte frist har meddelt Kommissionen de foranstaltninger, der er vedtaget for at efterkomme denne afgørelse.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kongeriget Spanien har ikke gennemført den omtvistede afgørelse inden for den frist, der er fastsat i afgørelsens artikel 5, stk. 2 og 3.

Kongeriget Spanien har fortsat ikke tilbagesøgt den samlede støtte fra den største støttemodtager, nemlig Telecom Castilla-La Mancha, S.A.. Kongeriget Spanien har ikke godtgjort, at det har indstillet alle de igangværende betalinger af støtten efter vedtagelsen af afgørelsen. Den manglende fuldstændige tilbagesøgning af den af afgørelsen omhandlede støtte indrømmet Telecom CLM og det manglende bevis på indstillingen af alle resterende betalinger udgør en tilsidesættelse af Spaniens forpligtelse i medfør af afgørelsens artikel 3.

Kongeriget Spanien har endvidere ikke inden for den fastsatte frist meddelt Kommissionen de påkrævne oplysninger om gennemførelsen af afgørelsen, som det kræves i henhold til afgørelsens artikel 4, stk. 3 og 4.

____________

1     EUT 2016, L 222, s. 52.