Language of document :

20. septembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-704/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja P. Němečková)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Hispaania Kuningriik ei võtnud ettenähtud tähtajal vastu kõiki vajalikke meetmeid, et nõuda peamiselt abisaajalt Telecom Castilla-La Mancha S.A.-lt tagasi riigiabi, mis tunnistati õigusvastaseks ja siseturuga kokkusobimatuks komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2016/1385 riigiabi SA.27408 (C 24/10, ex NN 37/10 (ex CP 19/09)) kohta, mida Castilla–La Mancha ametiasutused andsid maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks äärealadel ja vähem linnastunud piirkondades Castilla–La Manchas1 (ELT 17.8.2016, L 222, lk 56), artikliga 1, kuna ei tõendanud, et ta peatas kõik väljamaksmata abimaksed ja kuna ta ei edastanud komisjonile ettenähtud tähtajaks meetmeid, mille ta oli otsuse täitmiseks vastu võtnud, siis on see liikmesriik rikkunud ELTL artikli 288 neljandast lõigust ja otsuse artiklitest 3 ja 4 tulenevaid kohustusi; ja

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hispaania Kuningriik ei ole otsust rakendanud selle artikli 4 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud tähtajal.

Hispaania Kuningriik ei ole endiselt tagasi nõudnud kogu abisummat selle peamiselt saajalt, st Telecom Castilla-La Mancha, S.A.-lt. Hispaania Kuningriik ei ole tõendanud seda, et ta on peatanud kõik väljamaksmata abimaksed pärast otsuse vastuvõtmist. Kuna otsuse esemeks oleva abi summasid, mis on Telecom CLMile antud, ei ole täielikult tagasi nõutud ja ega esitatud usaldusväärset tõendit kõigi väljamaksmata abimaksete peatamise kohta, siis on Hispaania rikkunud otsuse artiklist 3 tulenevat kohustust.

Lisaks ei ole Hispaania Kuningriik edastanud komisjonile ettenähtud tähtajal vajalikku teavet otsuse täitmise kohta, nagu on nõutud otsuse artikli 4 lõigetes 3 ja 4.

____________

1 ELT 2016, L 222, lk 52.