Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 20. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-704/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: B. Stromsky un P. Němečková)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka, noteiktajos termiņos neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai no atbalsta galvenā saņēmēja Telecom Castilla-La Mancha S.A. atgūtu valsts atbalstu, kas Komisijas Lēmuma (ES) 2016/1385 (2014. gada 1. oktobris) par valsts atbalstu SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09), ko Kastīlijas-Lamančas iestādes īstenojušas zemes ciparu televīzijas ieviešanai attālās un mazāk urbanizētās teritorijās Kastīlijā-Lamančā 1 (publicēts 2016. gada 17. augusta ESOV L 222, 52. lpp.), 1. pantā atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu, kā arī nepierādot, ka tā ir atcēlusi visus vēl neizmaksātos minētā atbalsta maksājumus, un noteiktajā termiņā neinformējot Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šā lēmuma prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi LESD 288. panta ceturtajā daļā, kā arī minētā lēmuma 3. un 4. pantā paredzētos pienākumus; un

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Minēto lēmumu Spānijas Karaliste nav izpildījusi termiņos, kas noteikti tā 4. panta 2. un 3. punktā.

Spānijas Karaliste joprojām nav atguvusi visu atbalsta summu no šā atbalsta lielākā saņēmēja, proti, Telecom Castilla-La Mancha, S.A.. Spānijas Karaliste nav pierādījusi, ka lēmuma pieņemšanas rezultātā ir apturēti visi vēl neizmaksātie atbalsta maksājumi. Tas, ka nav nedz pilnībā atgūtas lēmumā minētās Telecom CLM piešķirtā atbalsta summas, nedz ticama pierādījuma tam, ka ir apturēti visi vēl neizmaksātie maksājumi, nozīmē, ka nav izpildīts lēmuma 3. pantā noteiktais Spānijas pienākums.

Turklāt Spānijas Karaliste nav noteiktajā termiņā Komisijai sniegusi prasīto informāciju par lēmuma izpildi, kā noteikts lēmuma 4. panta 3. un 4. punktā.

____________

1 OV 2016, L 222, 52. lpp.