Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2019 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-704/19)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i P. Němečková, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii, nie przyjmując w wyznaczonych terminach wszelkich środków niezbędnych do odzyskania od głównego beneficjenta, Telecom Castilla-La Mancha S.A., pomocy państwa uznanej za przyznaną bezprawnie i niezgodną z rynkiem wewnętrznym w art. 1 decyzji Komisji (UE) 2016/1385 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) wdrożonej przez władze regionu Kastylia-La Mancha na rzecz rozwinięcia naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych w regionie Kastylia-La Mancha1 (opublikowanej w Dz.U. L 222 z dnia 17 sierpnia 2016 r., s. 52), nie wykazując, że anulowało wszelkie dotychczas niezrealizowane wypłaty tej pomocy i nie informując Komisji w wyznaczonym terminie o środkach podjętych w celu zastosowania się do tej decyzji, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na podstawie art. 288 akapit czwarty TFUE oraz art. 3 i 4 tej decyzji;

obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Królestwo Hiszpanii nie wykonało decyzji w terminach określonych w art. 4 ust. 2 i 3 tej decyzji.

Królestwo Hiszpanii nadal nie odzyskało całkowitej kwoty pomocy od głównego beneficjenta pomocy, a mianowicie Telecom Castilla-La Mancha S.A. Królestwo Hiszpanii nie wykazało, że po przyjęciu decyzji zawieszono wszystkie bieżące wypłaty pomocy. Brak pełnego odzyskania kwot pomocy przyznanej Telecom CLM będącej przedmiotem decyzji oraz wiarygodnego dowodu anulowania wszelkich dotychczas niezrealizowanych wypłat pomocy stanowi naruszenie spoczywającego na Hiszpanii obowiązku wynikającego z art. 3 decyzji.

Ponadto Królestwo Hiszpanii nie przekazało Komisji w wyznaczonym terminie wymaganych informacji dotyczących wykonania decyzji, jak wymaga tego art. 4 ust. 3 i 4 rzeczonej decyzji.

____________

1 Dz.U. 2016, L 222, s. 52.