Language of document :

Žaloba podaná 20. septembra 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-704/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo tým, že v stanovených lehotách neprijalo všetky opatrenia potrebné na to, aby bola od hlavného príjemcu, spoločnosti Telecom Castilla-La Mancha S.A., vymožená štátna pomoc vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom v článku 1 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1385 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) uplatňovanej orgánmi autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach regiónu Kastília-La Mancha1 , a tým, že nepotvrdilo zrušenie všetkých platieb uvedenej pomoci a neoznámilo Komisii v stanovenej lehote opatrenia prijaté na účely vyhovenia danému rozhodnutiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 288 štvrtého odseku ZFEÚ a z článkov 3 a 4 uvedeného rozhodnutia, a

uložiť Španielskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Španielske kráľovstvo nevyhovelo danému rozhodnutiu v lehotách stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 rozhodnutia.

Španielske kráľovstvo stále nedosiahlo vrátenie celej čiastky pomoci od hlavného príjemcu, konkrétne spoločnosti Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Španielske kráľovstvo nepotvrdilo, či prestalo vyplácať pomoc po prijatí rozhodnutia. Neexistencia vrátenia v plnom rozsahu čiastok pomoci udelenej spoločnosti Telecom CLM a neexistencia dostatočných dôkazov o zrušení všetkých ďalších platieb predstavuje porušenie povinnosti Španielskeho kráľovstva podľa článku 3 rozhodnutia.

Navyše Španielske kráľovstvo v stanovenej lehote neoznámilo Komisii požadované informácie týkajúce sa výkonu rozhodnutia, ako požaduje jeho článok 4 ods. 3 a 4.

____________

1 Ú. v. EÚ L 222, 2016, s. 52.