Language of document :

Talan väckt den 20 september 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-704/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och P. Němečková)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 288 fjärde stycket FEUF samt artiklarna 3 och 4 i kommissionens beslut (EU) 2016/1385 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA.27408 (C 24/10) (f.d. NN 37/10, f.d. CP 19/09) som Kastilien-La Manchas myndigheter har genomfört till förmån för utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Kastilien-La Mancha1 (offentliggjort i EUT L 222, av den 17 augusti 2016, s. 52), genom att underlåta att inom angivna frister vidta alla nödvändiga åtgärder för att från den principiella stödmottagaren Telecom Castilla- La Mancha S.A. återkräva det statliga stöd som förklarats vara oförenligt med den inre marknaden i artikel 1 i detta beslut, genom att inte bekräfta att samtliga pågående utbetalningar av detta stöd har avbrutits och genom att inte inom den angivna fristen ha meddelat kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att efterleva beslutet, samt

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Konungariket Spanien har inte tillämpat beslutet inom den frist som anges i artikel 4.2 och 4.3 i detta beslut.

Konungariket Spanien har underlåtit att återkräva det totala stödbeloppet från den främsta stödmottagaren, Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Konungariket Spanien har inte bekräftat att samtliga pågående utbetalningar har avbrutits efter antagandet av beslutet. Den omständigheten att de stödbelopp som är föremål för beslutet, vilka Telecom CLM har beviljats, inte har återkrävts i sin helhet och att det saknas trovärdig bevisning för att samtliga pågående utbetalningar har avbrutits utgör ett åsidosättande av Spaniens skyldigheter enligt artikel 3 i beslutet.

Konungariket Spanien har underlåtit att inom den angivna fristen delge kommissionen den efterfrågade informationen gällande verkställandet av beslutet, vilket krävs enligt artikel 4.3 och 4.4 i detta beslut.

____________

1 EUT 2016, L 222, s. 52