Language of document :

Beroep ingesteld op 20 september 2019 – Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

(Zaak C-704/19)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Stromsky en P. Němečková, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

Vaststellen dat het Koninkrijk Spanje, door niet binnen de gestelde termijn alle nodige maatregelen te nemen om de staatssteun die bij artikel 1 van besluit (EU) 2016/1385 van de Commissie van 1 oktober 2014 betreffende de steunmaatregel SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) door de autoriteiten van Castilla-La Mancha ten uitvoer gelegd voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden in Castilla-La Mancha1 (bekendgemaakt in PB 2016, L 222, blz. 52, van 17 augustus 2016) onwettig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard, terug te vorderen van de hoofdbegunstigde, Telecom Castilla-La Mancha SA, door niet aan te tonen dat alle openstaande betalingen van deze steun zijn geannuleerd, en door de Commissie niet binnen de gestelde termijn in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om dat besluit ten uitvoer te leggen, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 288, vierde alinea, VWEU en de artikelen 3 en 4 van het besluit; en

Het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Koninkrijk Spanje heeft het besluit niet binnen de in artikel 4, leden 2 en 3, daarvan gestelde termijnen ten uitvoer gelegd.

Het Koninkrijk Spanje heeft het totale steunbedrag nog steeds niet teruggevorderd van de belangrijkste begunstigde van de steun, Telecom Castilla-La Mancha SA. Het Koninkrijk Spanje heeft niet aangetoond dat alle lopende steunbetalingen na de vaststelling van het besluit zijn stopgezet. Het feit dat de steunbedragen waarop het besluit betrekking heeft en die aan Telecom CLM zijn toegekend, niet volledig zijn teruggevorderd en niet duidelijk is aangetoond dat alle openstaande betalingen zijn geannuleerd, vormt een schending van de ingevolge artikel 3 van dat besluit op Spanje rustende verplichting.

Bovendien heeft het Koninkrijk Spanje de Commissie niet binnen de gestelde termijn de informatie verstrekt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van dat besluit, zoals artikel 4, leden 3 en 4, daarvan vereist.

____________

1 PB 2016, L 222, blz. 52