Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 17 септември 2019 г. — mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Дело C-684/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: mk advokaten GbR

Ответник: MBK Rechtsanwälte GbR

Преюдициален въпрос

Извършва ли трето лице, споменато в публикуван на уебсайт запис, който съдържа знак, идентичен с марка, използване на тази марка по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО1 , ако записът не е бил поместен там от самото трето лице, а е бил взет от оператора на уебсайта от друг запис, който третото лице е поместило по увреждащ марката начин?

____________

1 Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).