Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 17. septembra 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(vec C-684/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: mk advokaten GbR

Odporkyňa v odvolacom konaní: MBK Rechtsanwälte GbR

Prejudiciálna otázka

Používa tretia osoba, ktorá je spomenutá v zázname zverejnenom na webovej stránke, ktorý obsahuje označenie identické s ochrannou známkou, túto známku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95/ES1 , ak záznam nie je umiestnený touto treťou osobou, ale je prevzatý prevádzkovateľom webovej stránky z iného záznamu, ktorý umiestnila tretia osoba spôsobom porušujúcim ochrannú známku?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).