Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 10 октомври 2019 година – PH, OI / „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

(Дело C-745/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

Страни в главното производство

Ищци: PH, OI

Ответник: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

Преюдициални въпроси

Ако се установи, че клауза за едностранно изменение на лихвения процент по договор за кредит, сключен между търговец и потребител, е неравноправна, допустимо ли е националният съд да приеме, че дължимата се по договора лихва е фиксирана (въпреки противна уговорка в първоначалния договор) в размера, който е определен към датата на отпускане на кредита?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, допустимо ли е националният съд въобще да присъжда лихва при наличие на неравноправна клауза, която не определя по правомерен начин променливия лихвен процент по договора?

По какъв начин се отразява на отговора на първите два въпроса обстоятелството, че в хода на погасяване на кредита потребителят се е съгласил да се прилага методология за определяне на лихвения процент, която не съдържа неравноправни клаузи?

____________