Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 10. októbra 2019 – PH, OI/„Еurobank Bulgaria“ АD

(vec C-745/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: PH, OI

Žalovaná: „Еurobank Bulgaria“ АD

Prejudiciálne otázky

Ak sa preukáže, že ustanovenie o jednostrannej zmene úrokovej sadzby v zmluve o úvere uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom je nekalé, môže vnútroštátny súd vychádzať z toho, že úrok, ktorý sa má na základe zmluvy zaplatiť, bol (napriek opačnej dohode v pôvodnej zmluve) stanovený vo výške určenej v čase vyplatenia úveru?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Môže vôbec vnútroštátny súd v prípade existencie nekalej podmienky, ktorá zmluvnú pohyblivú úrokovú sadzbu nestanovuje podľa zákonnej metódy, priznať úroky?

Aký vplyv má na zodpovedanie prvých dvoch otázok okolnosť, že spotrebiteľ počas splácania úveru súhlasil s uplatnením metódy stanovenia úrokovej sadzby, ktorá neobsahuje nekalé podmienky?

____________