Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 7 октомври 2019 г. — ZS „Plaukti“/Lauku atbalsta dienests

(Дело C-736/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZS „Plaukti“

Друга страна в производството: Lauku atbalsta dienests

Преюдициални въпроси

Приложим ли е член 16, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията1 от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони, в хипотеза, в която кандидатът не е изпълнил изискванията относно окосяването на площта, за която е поискана помощ за поддържане на биоразнообразието в пасищата (изискване, което надхвърля задължителните минимални изисквания, предвидени в член 39, параграф 3 от Регламент № 1698/2005)2 , без да е налице промяна в групата на културите?

Може ли да се налагат едновременно за едно-единствено нарушение санкцията, предвидена в член 16, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г., и санкцията, предвидена в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент № 65/2011?

Допускат ли членове 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета3 от 19 януари 2009 г. във връзка с член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. национална правна уредба, която предвижда, че едно и също изискване може да съставлява задължително минимално изискване (условие) и в същото време да налага по-строги условия от задължителните минимални изисквания (изискване за плащане за агроекология)?

____________

1 ОВ L 25, 2011 г., стр. 5.

2 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 66, стр. 101).

3 Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 2009 г., стр. 16).