Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 7. října 2019 – ZS „Plaukti“ v. Lauku atbalsta dienests

(Věc C-736/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: ZS „Plaukti“

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: : Lauku atbalsta dienests (Úřad pro podporu rozvoje venkova)

Předběžné otázky

Vztahuje se čl. 16 odst. 5 třetí pododstavec nařízení Komise (EU) č. 65/20111 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/20052 , pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, na případ, kdy žadatel nesplnil podmínky týkající se žatvy plochy, ohledně které byla podána žádost o podporu na zachování biologické rozmanitosti pastvin (požadavek nad rámec povinných minimálních požadavků upravených v čl. 39 odst. 3 nařízení č. 1698/2005), aniž by došlo ke změně skupin plodin?

Lze za jediné porušení uložit zároveň sankci stanovenou v čl. 16 odst. 5 třetím pododstavci nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011 a sankci stanovenou v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení č. 65/2011?

Brání články 4 a 6 nařízení Rady (ES) č. 73/20093 ze dne 19. ledna 2009, ve spojení s čl. 39 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že tentýž požadavek může představovat zároveň povinný minimální požadavek (povinnost) a zároveň ukládat přísnější povinnosti, než povinné minimální požadavky (požadavek týkající se vyplacení agroenvironmentální platby)?

____________

1     Úř. věst. 2011, L 25, s. 8.

2     Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

3     Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).