Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 7. oktoobril 2019 – ZS „Plaukti“ versus Lauku atbalsta dienests

(kohtuasi C-736/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: ZS „Plaukti“

Teine pool kassatsioonimenetluses: Lauku atbalsta dienests

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 65/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas)1 artikli 16 lõike 5 kolmas lõik on kohaldatav juhul, kui taotleja ei ole täitnud nõudeid seoses selle pindala niitmisega, mille eest taotleti karjamaadel elurikkuse säilitamise toetust (nõue, mis ületab määruse nr 1698/20052 artikli 39 lõikes 3 sätestatud kohustuslikud miinimumnõuded), ilma et põllukultuurirühmas oleks toimunud muudatusi?

2.    Kas ühe ainsa rikkumise eest võib korraga määrata komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 lõike 5 kolmandas lõigus ette nähtud sanktsiooni ja määruse nr 65/2011 artikli 18 lõike 1 punktis a ette nähtud sanktsiooni?

3.    Kas nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/20093 artiklitega 4 ja 6 koostoimes nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 lõikega 3 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et sama nõue võib olla üheaegselt kohustuslik miinimumtingimus (nõue), ja kehtestavad kohustuslikest miinimumnõuetest (põllumajandusliku keskkonnatoetuse maksmise tingimus) rangemad nõuded?

____________

1  ELT 2011, L 25, lk 5.

2  Nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT 2005, L 277, lk 1).

3  Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT 2009, L 30, lk 16).