Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 7.10.2019 – ZS Plaukti v. Lauku atbalsta dienests

(asia C-736/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ZS Plaukti

Muu osapuoli: Lauku atbalsta dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/20051 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27.1.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/20112 16 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta sovellettavissa tilanteeseen, jossa hakija ei ole täyttänyt pinta-alan, jolle on haettu laidunten monimuotoisuuden säilyttämisen tukea, niittoa koskevia edellytyksiä (vaatimus, joka ylittää asetuksen N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdassa säädetyt pakolliset vähimmäisvaatimukset) ilman, että on todettu viljelykasviryhmän muutosta?

Voidaanko yhdestä rikkomisesta määrätä samanaikaisesti 27.1.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 16 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetty seuraamus ja tämän saman asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu seuraamus?

Sallitaanko 19.1.2009 annetun neuvoston asetuksen N:o 73/20093 4 ja 6 artiklassa, luettuna yhdessä 20.9.2005 annetun neuvoston asetuksen N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdan kanssa, kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään, että yksi ja sama vaatimus voi olla samaan aikaan sekä pakollinen vähimmäisvaatimus että pakolliset vähimmäisvaatimukset ylittävä vaatimus (edellytys maatalouden ympäristötuen maksamiselle)?

____________

1 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20.9.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 (EUVL 2005, L 277, s. 1).

2 EUVL 2011, L 25, s. 8.

3 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006 ja (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL 2009, L 30, s. 16).