Language of document :

2019 m. spalio 7 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZS „Plaukti“ / Lauku atbalsta dienests

Byla C-736/19

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: ZS „Plaukti“

Kita kasacinio proceso šalis: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis1 , 16 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa taikytina tuo atveju, kai pareiškėjas nesilaikė reikalavimų, susijusių su derliaus nuėmimu plote, dėl kurio buvo pateiktas prašymas skirti paramą už biologinės įvairovės ganyklose išsaugojimą (reikalavimo, kuris apima daugiau nei privalomi būtiniausi standartai, nustatyti pagal Reglamento Nr. 1698/20052 39 straipsnio 3 dalį), nors pasėlių grupė nebuvo pakeista?

2.    Ar už vieną pažeidimą gali būti taikoma ir 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011 16 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nustatyta sankcija, ir Reglamento Nr. 65/2011 18 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta sankcija?

3.    Ar pagal 2009 m. sausio 19 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 73/20093 4 ir 6 straipsnius, siejamus su 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnio 3 dalimi, draudžiama nacionalinė nuostata, pagal kurią vienas reikalavimas gali būti ir būtiniausias reikalavimas, ir apimti daugiau nei būtiniausi reikalavimai (reikalavimas siekiant išmokėti agrarinės aplinkosaugos paramą)?

____________

1 OL L 25, 2011, p. 5.

2 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005, p. 1).

3 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009, p. 16).