Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. oktobrī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – ZS “Plaukti”/Lauku atbalsta dienests

(lieta C-736/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: ZS “Plaukti”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciālie jautājumi

Vai Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regulas (ES) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem1 , 16. panta 5. punkta trešā daļa ir piemērojama gadījumā, ja pieteicēja nav izpildījusi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos atbalstam pieteiktajā platībā pļaušanas nosacījumus (regulas Nr. 1698/20052 39. panta 3. punktā paredzēto obligāto standartu pārsniedzošu prasību), nekonstatējot izmaiņas kultūraugu grupā?

Vai par vienu pārkāpumu var piemērot vienlaicīgi Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regulas (ES) Nr. 65/2011 16. panta 5. punkta trešajā daļā noteikto sankciju un regulas Nr. 65/2011 18. panta 1. punkta „a” apakšpunktā paredzēto sankciju?

Vai Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr. 73/20093 4. un 6. pants kopsakarā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 3. punktu pieļauj tādu nacionālo tiesību normu regulējumu, kas paredz, ka viena un tā pati prasība var būt gan obligātā prasība (standarts), gan tāda, kas pārsniedz obligātās prasības (nosacījums agrovides maksājuma izmaksai)?

____________

1 OV 2011, L 25, 8. lpp.

2 Padomes regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2005, L 277, 1. lpp.)

3 Padomes Regula (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV 2009, L 30, 16. lpp.)