Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 7 octombrie 2019 – ZS „Plaukti”/Lauku atbalsta dienests

(Cauza C-736/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Recurentă: ZS “Plaukti”

Cealaltă parte în procedura de recurs: Lauku atbalsta dienests

Întrebările preliminare

Articolul 16 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 65/2011 al Comisiei1 din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală se aplică unei situații în care solicitantul nu a respectat cerințele privind cosirea suprafeței pentru care s a solicitat ajutorul pentru menținerea biodiversității pășunilor [cerință care depășește cerințele minime obligatorii prevăzute la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1698/2005]2 , fără să existe vreo modificare a grupului de culturi?

Se pot aplica în mod simultan pentru o singură încălcare sancțiunea prevăzută la articolul 16 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 și sancțiunea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 65/2011?

Articolele 4 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului3 din 19 ianuarie 2009, coroborate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 se opun unei reglementări naționale care prevede că una și aceeași cerință poate în același timp să constituie o cerință minimă obligatorie (obligație) și o cerință care depășește cerințele minime obligatorii (cerința privind o plată pentru agromediu)?

____________

1 JO 2011, L 25, p. 5.

2 – Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (JO 2005, L 277, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 66, p. 101).

3 – Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).