Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 7. oktobra 2019 – ZS „Plaukti“/Lauku atbalsta dienests

(Zadeva C-736/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: ZS „Plaukti“

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: Lauku atbalsta dienests

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče uporabiti člen 16(5), tretji pododstavek, Uredba Komisije (EU) št. 65/20111 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja za primer, v katerem prosilec ni izpolnil zahtev v zvezi s košnjo površine, za katero je zaprosil za pomoč za ohranjanje biotske raznovrstnosti na pašnikih (zahteva, ki presega minimalne obvezne zahteve, določene v členu 39(3) Uredbe št. 1698/2005),2 ne da bi bila ugotovljena kakršna koli sprememba v skupini kmetijskih rastlin?

2.    Ali je mogoče za isto kršitev hkrati naložiti sankcijo, določeno v členu 16(5), tretji pododstavek, Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011, in sankcijo, določeno v členu 18(1)(a) Uredbe št. 65/2011?

3.    Ali člena 4 in 6 Uredbe Sveta (ES) št. 73/20093 z dne 19. januarja 2009 v povezavi s členom 39(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki določa, da lahko ista zahteva pomeni minimalno obvezno zahtevo (obveznost) in hkrati določa obveznosti, ki presegajo minimalne obvezne zahteve (zahteva za plačilo kmetijsko-okoljske pomoči)?

____________

1 UL 2011, L 25, str. 5.

2 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2005, L 277, str. 1).

3 Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL 2009, L 30, str. 16).