Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 7 oktober 2019 – ZS ”Plaukti” mot Lauku atbalsta dienests

(Mål C-736/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande: ZS ”Plaukti”

Motpart: Lauku atbalsta dienests

Tolkningsfrågor

1.    Är artikel 16.5 tredje stycket i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling1 tillämplig i ett fall där sökanden inte har uppfyllt kraven rörande slagning av den areal för vilken denne har ansökt om stöd för bevarande av den biologiska mångfalden på betesmark (ett krav som går längre än de bindande minimikrav som föreskrivs i artikel 39.3 i förordning nr 1698/2005),2 utan att det finns någon uppgift om ändring av grödgrupp?

2.    Får den påföljd som föreskrivs i artikel 16.5 tredje stycket i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 åläggas samtidigt som den påföljd som föreskrivs i artikel 18.1 a i förordning nr 65/2011 för en och samma överträdelse?

3.    Utgör artiklarna 4 och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009,3 jämförda med artikel 39.3 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005, hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver att ett och samma krav kan utgöra ett bindande minimikrav (villkor) och samtidigt ålägga strängare krav än de bindande minimikraven (krav för utbetalning av stöd för miljövänligt jordbruk)?

____________

1 EUT L 25, 2011, s. 5.

2 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 2005, s. 1).

3 Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16).