Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 7 октомври 2019 г. — VK/An Bord Pleanála

(Дело C-739/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: VK

Ответник: An Bord Pleanála

Преюдициални въпроси

Недопустимо ли е държава членка да упражни предвидената в член 5 от Директива 77/249/ЕИО1 от 22 март 1977 г., както е изменена, възможност да задължи адвокат, който представлява клиент пред съд „да работ[и] съвместно с адвокат, който упражнява професията пред съответния съд“ във всички случаи, в които страната, която гостуващият адвокат желае да представлява в такова производство, има право да се представлява сама?

При отрицателен отговор на първия въпрос, въз основа на какви фактори националната юрисдикция следва да прецени дали е допустимо да се наложи задължението да се „работ[и] съвместно“?

По-специално, представлява ли налагането на ограничено задължение да се работи „съвместно“, както е описано по-горе в настоящото запитване, пропорционална намеса в свободата на предоставяне на адвокатски услуги, която може да бъде обоснована с оглед на обществения интерес, в който се включват както необходимостта да се защитят потребителите на правни услуги, така и необходимостта да се гарантира добро правораздаване?

При утвърдителен отговор на третия въпрос, важи ли това съждение при всички обстоятелства, и ако не, какви фактори следва да вземе предвид една национална юрисдикция, за да определи дали такова задължение може да се наложи в даден конкретен случай?

____________

1 Директива на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 1977 г., стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 46).