Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 7. října 2019 – VK v. An Bord Pleanála

(Věc C-739/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: VK

Odpůrce: An Bord Pleanála

Předběžné otázky

Je zakázáno, aby členský stát využil možnost uvedenou v článku 5 směrnice 77/249/EHS1 ze dne 22. března 1977, ve znění pozdějších předpisů, která členskému státu umožňuje, aby advokátovi, který vykonává činnost zastupování a obhajoby klienta v soudním řízení, uložil povinnost „spolupracovat s advokátem, který působí u dotyčného soudu“, ve všech případech, kdy není účastník řízení, jehož si hostující advokát přeje v takovém řízení zastupovat, povinen být zastoupen?

Je-li odpověď na první otázku záporná, na základě jakých faktorů by měl vnitrostátní soud posuzovat, zda je přípustné uložit povinnost „spolupracovat při výkonu činnosti“?

Představovalo by konkrétně uložení omezené povinnosti „spolupracovat“ při výkonu činnosti způsobem uvedeným výše v tomto předkládacím rozhodnutí přiměřený zásah do volného pohybu služeb advokátů, který by byl odůvodněný s přihlédnutím k dotčenému veřejnému zájmu, kterým je potřeba ochrany spotřebitelů právních služeb a potřeba zajistit řádný výkon spravedlnosti?

Je-li odpověď na třetí otázku kladná, platí tento závěr za všech okolností, a pokud ne, jaké faktory by měl vnitrostátní soud při posouzení, zda lze takovou povinnost v konkrétním případě uložit, zohlednit?

____________

1 Směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. 1977, L 78, s. 17).