Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 7.10.2019 – VK v. An Bord Pleanála

(asia C-739/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court (Irlanti)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VK

Vastapuoli: An Bord Pleanála

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltion jätettävä käyttämättä 22.3.1977 annetun direktiivin 77/249/ETY,1 sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklassa, – jonka mukaan jäsenvaltio voi velvoittaa asianajajan, joka on sitoutunut edustamaan asiakasta oikeudenkäynnissä, ”työskentelemään yhdessä sellaisen asianajajan kanssa, joka toimii kyseisessä tuomioistuimessa”, – säädettyä mahdollisuutta kaikissa niissä tilanteissa, joissa asianosaisella, jota vieraileva asianajaja haluaa edustaa tällaisessa oikeudenkäynnissä, olisi oikeus edustaa itseään?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, minkä tekijöiden avulla kansallisen tuomioistuimen olisi arvioitava sitä, onko yhdessä työskentelyä koskevan vaatimuksen asettaminen sallittua?

Tarkemmin on kysyttävä, voitaisiinko edellä tässä ennakkoratkaisupyynnössä kuvatun kaltaisen yhdessä työskentelyä koskevan rajoitetun vaatimuksen asettaminen katsoa sillä tavoin oikeasuhteiseksi puuttumiseksi asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauteen, että sitä voitaisiin pitää oikeutettuna, kun otetaan huomioon yleinen etu, joka liittyy sekä tarpeeseen suojella oikeudellisten palvelujen käyttäjiä että tarpeeseen turvata hyvä oikeudenhoito?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, päteekö tämä kaikissa tilanteissa ja, ellei näin ole, mitä tekijöitä kansallisen tuomioistuimen olisi otettava huomioon määrittäessään, voidaanko tällainen vaatimus asettaa tietyssä yksittäistapauksessa?

____________

1 Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta 22.3.1977 annettu neuvoston direktiivi 77/249/ETY (EYVL 1977, L 78, s. 17).