Language of document :

A Supreme Court (Írország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VK kontra An Bord Pleanála

(C-739/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Fellebbező: VK

Ellenérdekű fél: An Bord Pleanála

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

El van-e zárva valamely tagállam attól, hogy a módosított, 1977. március 22-i 77/249/EGK irányelv1 5. cikkében biztosított azon lehetőséggel éljen, amely megengedi, hogy valamely tagállam a bírósági eljárásban való ügyfélképviselettel kapcsolatos tevékenységek ellátása során előírja az ügyvédekkel szemben, hogy „eljárásuk során működjenek együtt egy, a szóban forgó bírói testület előtt eljárásra jogosult olyan ügyvéddel, aki szükség esetén e testület előtt felel”, minden olyan esetben, amikor a vendégügyvéd által képviselni kívánt fél ilyen eljárásban személyesen is jogosult eljárni?

Amennyiben az 1. kérdésre nemleges választ kell adni, mely tényezők alapján kell a nemzeti bíróságnak vizsgálnia, hogy az „együttműködési” kötelezettség előírása megengedhető-e?

Különösen, a korlátozott „együttműködési” kötelezettségnek a jelen előzetes döntéshozatalra utaló végzésben korábban ismertetett módon történő előírása az ügyvédek szolgáltatásnyújtási szabadságába történő olyan arányos beavatkozásnak minősülne-e, amely a jogi szolgáltatások fogyasztói védelmének és a gondos igazságszolgáltatás biztosításának igényéhez egyaránt fűződő közérdekre tekintettel igazolható?

Amennyiben a 3. kérdésre igenlő választ kell adni, ez az álláspont minden körülmény esetén alkalmazandó-e, és ha nem, mely tényezőket kell a nemzeti bíróságnak figyelembe vennie annak eldöntése során, hogy valamely konkrét esetben ilyen követelmény előírható-e?

____________

1 Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv (HL 1977. L 78., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 52. o.).