Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. oktobrī iesniedza Supreme Court (Īrija) – VK/An Bord Pleanála

(Lieta C-739/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītājs: VK

Atbildētājs: An Bord Pleanála

Prejudiciālie jautājumi

Vai dalībvalstij ir liegts izmantot Direktīvas 77/249/EEK 1 (1977. gada 22. marts) ar grozījumiem 5. pantā paredzēto iespēju, kurā dalībvalstij ir atļauts noteikt advokātam, kurš nodarbojas ar klienta pārstāvību tiesvedībā, prasību “strādāt sadarbībā ar advokātu, kurš praktizē attiecīgajā tiesu iestādē” visos gadījumos, kad lietas dalībniekam, kuru viesadvokāts vēlas pārstāvēt šādā tiesvedībā, būtu tiesības pārstāvēt sevi pašam?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, – pamatojoties uz kādiem faktoriem valsts tiesai būtu jāvērtē, vai ir pieļaujams noteikt prasību “praktizēt sadarbībā ar”?

It īpaši, vai ierobežota pienākuma uzlikšana darboties “sadarbībā ar” iepriekš šajā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu aprakstītajā veidā būtu samērīga iejaukšanās advokātu brīvībā sniegt pakalpojumus, lai tā būtu pamatota, ņemot vērā iesaistītās vispārējās intereses, gan lai aizsargātu juridisko pakalpojumu adresātus, gan lai nodrošinātu pareizu tiesvedības norisi?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir apstiprinoša, – vai šī nostāja attiecas uz visiem gadījumiem, un, ja neattiecas, tad kādi apstākļi būtu jāņem vērā valsts tiesai, nosakot, vai šādu prasību var piemērot konkrētā gadījumā?

____________

1 Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV 1977, L 78, 17. lpp.).