Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 7. októbra 2019 – VK/An Bord Pleanála

(vec C-739/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: VK

Odporkyňa: An Bord Pleanála

Prejudiciálne otázky

Má členský štát zakázané, aby uplatnil možnosť uvedenú v článku 5 smernice 77/249/EHS1 z 22. marca 1977, v znení zmien, ktorá umožňuje členskému štátu uložiť povinnosť právnikovi vykonávajúcemu činnosť súvisiacu so zastupovaním klienta v súdnom konaní aby „pracoval[…] v spojení s právnikom, ktorý koná pred daným súdnym orgánom“ za všetkých okolností, kedy je účastník konania, ktorého má hosťujúci právnik záujem v tomto konaní zastupovať, oprávnený vystupovať pred súdom bez právneho zastúpenia?

V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku záporná, na základe akých faktorov by mal vnútroštátny súd posúdiť, či je prípustné uložiť povinnosť „pracova[ť] v spojení s právnikom?

Konkrétne predstavovalo by uloženie obmedzenej povinnosti pracovať „v spojení s“ spôsobom opísaným vyššie v tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania primeraný zásah do slobody právnikov poskytovať služby tak, aby bol odôvodnený, so zreteľom na verejný záujem, do ktorého spadá tak potreba ochrany spotrebiteľov právnych služieb, ako aj potreba zabezpečenia riadneho výkonu spravodlivosti?

V prípade, ak bude odpoveď na tretiu otázku kladná, platí toto stanovisko za všetkých okolností a ak nie, aké faktory by mal vnútroštátny súd zohľadniť pri určovaní, či takúto povinnosť možno uložiť v konkrétnom prípade?

____________

1 Smernica Rady z 22. marca 1977 77/249/EHS na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 78, 1977, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 52).