Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 16 август 2019 г. — Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(Дело C-618/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Ответник: Regione Campania

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото [на Европейския съюз], и по-специално принципите на свободно движение на услуги и максимално отваряне за конкуренцията в областта на обществените поръчки за услуги, областна правна норма като член 1, параграф 121 от Закон №16 на област Кампания от 7 август 2014 г., който позволява пряко възлагане без провеждане на тръжна процедура на услуги за управление на такса за моторни превозни средства от област Кампания на ACI?

____________