Language of document :

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 14. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 6. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-210/18: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(kohtuasi C-614/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (esindaja: advokaat C. Klawitter)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Autec AG

Euroopa Liidu Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) jättis 24. oktoobri 2019.a määrusega apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja määras, et apellant kannab ise oma kohtukulud.

____________