Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. augustā Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-210/18 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-614/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (pārstāvis: C. Klawitter, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Autec AG

Ar 2019. gada 24. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________