Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal administratif de Montreuil (Франция), постъпило на 7 октомври 2019 г. — Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-737/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal administratif de Montreuil

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bank of China Limited

Ответник: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Преюдициални въпроси

Приложими ли се изводите от решение от 24 януари 2019 г., Morgan Stanley & Co International, C-165/17, по отношение на хипотезата, в която клон извършва в държава членка както облагаеми с ДДС сделки, така и доставки в полза на централата и някои клонове, които са установени в трета държава?

Когато установеният в държава членка клон предявява право да си приспадне ДДС във връзка с разходите, които е направил, за да извърши доставки в полза на намиращата се в трета държава централа, тоест за износ на финансови и банкови услуги, може ли данъчнозадълженото лице да приспадне данъка на основание член 169, буква а) или на основание член 169, буква в) [от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7)]?

При утвърдителен отговор на първия въпрос и в случай че клонът има право на приспадане на основание член 169, буква а), какво е условието, за да може да се приеме, че банковите сделки, извършвани от установената в трета държава централа, щяха да пораждат право на приспадане, ако бяха извършени в държавата членка, в която са направени разходите, върху които е начислен ДДС? При утвърдителен отговор на първия въпрос и в случай че клонът има право на приспадане на основание член 169, буква в), какви са условията, за да може да се приеме, че клиентът е установен извън Европейския съюз, при положение че клонът се намира в Европейския съюз и съставлява единен правен субект с централата?

____________