Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 7.10.2019 – Bank of China Limited v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

(asia C-737/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bank of China Limited

Vastapuoli: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko 24.1.2019 annetussa tuomiossa Morgan Stanley & Co International plc v. Ministre de l’Économie et des Finances (C-165/17) esitettyjä ratkaisuja soveltaa siinä tapauksessa, että sivuliike toteuttaa jossakin jäsenvaltiossa yhtäältä arvonlisäverollisia liiketoimia ja toisaalta palveluja kolmannessa maassa sijaitsevien päätoimipaikkansa ja sivuliikkeiden hyväksi?

Jos jäsenvaltiossa sijaitseva sivuliike vaatii vähennysoikeutta niiden kustannusten perusteella, joita sille on aiheutunut sen kolmannessa maassa sijaitsevan päätoimipaikan hyväksi suorittamista palveluista eli rahoitus- ja pankkipalvelujen viennistä, voiko verovelvollinen vähentää arvonlisäveron [yhteisestä arvonlisäverosta 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY]1 169 artiklan a alakohdan tai c alakohdan nojalla?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja jos sivuliike voi vaatia vähennystä 169 artiklan a alakohdan nojalla, millä edellytyksillä kolmannessa maassa sijaitsevan päätoimipaikan pankkiliiketoimien voidaan katsoa oikeuttavan vähennykseen, jos liiketoimet olisi suoritettu siinä jäsenvaltiossa, jossa arvonlisäveron rasittamat kustannukset ovat syntyneet? Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja jos sivuliike voi vaatia vähennystä 169 artiklan c alakohdan nojalla, millä edellytyksillä vastaanottajan voidaan katsoa sijoittautuneen unionin ulkopuolelle, kun sivuliike sijaitsee unionissa ja muodostaa vain yhden ainoan oikeudellisen yksikön päätoimipaikan kanssa?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.