Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil (Francúzsko) 7. októbra 2019 – Bank of China Limited/Ministre de lʼAction et des Comptes publics

(vec C-737/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Montreuil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bank of China Limited

Žalovaný: Ministre de lʼAction et des Comptes publics

Prejudiciálne otázky

Sú riešenia rozsudku z 24. januára 2019, „Morgan Stanley & Co International plc proti Ministre de l’Économie et des Finances“, C-165/17, uplatniteľné v prípade, keď pobočka uskutočňuje v členskom štáte na jednej strane transakcie podliehajúce DPH a na druhej strane plnenia v prospech svojho ústredia a pobočiek usadených v treťom štáte?

Pokiaľ sa pobočka so sídlom v členskom štáte domáha práva na odpočítanie dane na základe výdavkov, ktoré vynaložila na účely uskutočnenia plnení v prospech svojho ústredia so sídlom v treťom štáte, a síce vývozov finančných a bankových služieb, môže si zdaniteľná osoba odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa písmena a) článku 169 alebo podľa písmena c) tohto článku?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a v prípade, že pobočka môže žiadať o odpočítanie dane podľa písmena a) článku 169, za akých podmienok sa bankové transakcie uskutočnené ústredím so sídlom v treťom štáte môžu považovať za transakcie, ktoré zakladajú právo na odpočítanie dane, ak boli vykonané v členskom štáte, v ktorom vznikli výdavky podliehajúce dani z pridanej hodnoty? V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a v prípade, že pobočka môže žiadať o odpočítanie dane podľa písmena c) článku 169, za akých podmienok možno odberateľa považovať za usadeného mimo Európskej únie, keď sa pobočka nachádza v Európskej únii a s ústredím tvorí jeden a ten istý právny subjekt?

____________