Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Montreuil (Frankrike) den 7 oktober 2019 – Bank of China Limited mot Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Mål C-737/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Montreuil

Parter i det nationella målet

Klagande: Bank of China Limited

Motpart: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfrågor

1. Är lösningarna i domen av den 24 januari 2019, Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances, C-165/17, tillämpliga i det fallet att en filial i en medlemsstat genomför dels transaktioner som är föremål för mervärdesskatt, dels utför tjänster till förmån för sitt huvudkontor eller till förmån för andra filialer i ett tredjeland?

2. När en filial som är etablerad i en medlemsstat gör gällande avdragsrätt för utgifter som filialen har haft för att utföra tjänster till förmån för sitt huvudkontor i ett tredjeland, det vill säga export av finansiella tjänster och banktjänster, får den beskattningsbara personen då göra avdrag för mervärdesskatten med stöd av artikel 169 a eller med stöd av artikel 169 c?

3. För det fallet att den första frågan besvaras jakande och filialen får göra avdrag enligt artikel 169 a, på vilket villkor kan banktransaktioner som genomförts av huvudkontoret i ett tredjeland anses vara avdragsgilla om de utförts i den medlemsstat där de utgifter som är belastade med mervärdesskatt uppstod? För det fallet att den första frågan besvaras jakande och filialen får göra avdrag enligt artikel 169 c, på vilka villkor kan köparen anses vara etablerad utanför Europeiska unionen när filialen finns i Europeiska unionen och utgör en enda juridisk enhet tillsammans med huvudkontoret?

____________