Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 1 октомври 2019 година – наказателно производство срещу HP

(Дело C-724/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

HP

Преюдициални въпроси

Съответен ли е на чл.2 б.“с“ т.i от Директива 2014/411 и на принципа за равностойност национален закон (чл. 5 ал. 1 т.1 ЗЕЗР), който посочва прокурора като орган, компетентен в досъдебната фаза на наказателното производство да издаде европейска заповед за разследване за предоставяне на данни за трафика и местонахождението, свързани с далекосъобщения, при условие, че при идентичен национален случай компетентният орган е съдия.

Признаването на тази европейска заповед за разследване от компетентния орган в изпълняващата държава (прокурор или от съдия-следовател) замества ли съдебното нареждане, изисквано от правото на издаващата държава.

____________

1 Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси

OB 2014, L 130, стр. 1