Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 1 oktober 2019 – brottmål mot HP

(Mål C-724/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

HP

Tolkningsfrågor

Är en bestämmelse i nationell rätt (artikel 5.1 siffran 1 i Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane (lagen om europeisk utredningsorder)), enligt vilken åklagaren under skedet före rättegången i ett straffrättsligt förfarande är behörig myndighet för utfärdande av en europeisk utredningsorder rörande överföring av trafik- och lokaliseringsuppgifter i samband med telekommunikation, medan det i liknande nationella ärenden är domstolen som är behörig myndighet i detta avseende, förenlig med artikel 2 c i) i direktiv 2014/411 och med likvärdighetsprincipen?

Ska erkännandet från den behöriga myndigheten (åklagare eller utredningsdomare) i den verkställande staten av en sådan europeisk utredningsorder anses ersätta det domstolsbeslut som krävs enligt den utfärdande statens nationella rätt?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 2014, s. 1).