Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 27.9.2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL ja Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL v. Conseil des ministres

(asia C-718/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL ja Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Vastaaja: Conseil des ministres

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 ja 21 artiklaa ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY1 tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä sovelletaan säännöksiä, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joilla pannaan kolmansien maiden kansalaisten osalta täytäntöön jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY 7 artiklan 3 kohta, eli säännöksiä, joiden perusteella unionin kansalainen tai hänen perheenjäsenensä voidaan pakottaa mukautumaan ehkäiseviin toimenpiteisiin pakenemisen vaaran estämiseksi määräaikana, joka hänelle on myönnetty maasta poistumiseksi sen jälkeen, kun on tehty oleskelun päättämistä koskeva päätös yleistä järjestystä koskevasta syystä, tai tämän määräajan pidennyksen aikana?

Onko unionin oikeutta ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 ja 21 artiklaa ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä, jotka eivät ole noudattaneet yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta koskevasta syystä tehtyä oleskelun päättämistä koskevaa päätöstä, sovelletaan säännöstä, joka on täysin samanlainen kuin se, jota sovelletaan samassa tilanteessa kolmansien maiden kansalaisiin, siltä osin kuin on kyse karkottamista varten tapahtuvan säilöönoton enimmäiskestosta, joka on kahdeksan kuukautta?

____________

1 EUVL 2004, L 158, 77.